ثبت نام مسابقه پرش

نام رده

مبلغ به ریال

 اسب و سوارمبتدی  ۷۰۰,۰۰۰
 رده E

۹۰۰,۰۰۰

رده D ۹۰۰,۰۰۰


توجه:برای ثبت نام چند اسب در مسابقه باید به آن دفعاتی که اسب هایتان را می خواهید در مسابقه شرکت کنند،ثبت نام کنید.